De Rijdende Notaris - Complete notariële dienstverlening
ACTUEEL
 
 mei 2016

Verhuur woningen

Met ingang van 1 juli 2016 mogen woningcorporaties en particuliere verhuurders een hoeveelheid “zelfstandige” woningen voor maximaal twee jaar tijdelijk verhuren en een hoeveelheid “onzelfstandige” huurwoningen voor maximaal vijf jaar. Een zelfstandige woning is een woning met eigen toegang en eigen keuken en toilet. Zonder eigen toegang of met gedeelde keuken of toilet met de bewoners van andere woningen of kamer is sprake van een onzelfstandige woning. Met deze maatregel wil de regering de doorstroming op de huurmarkt verbeteren.


Aan het einde van de looptijd van het huurcontract eindigt het huurcontract automatisch. Er is geen opzegging met een opzeggrond vereist en er is geen huurbescherming. De verhuurder moet alleen tijdig – tussen de één en drie maanden voor het einde van de huur schriftelijk de naderende afloop van de huurovereenkomst aankondigen. Als de verhuurder dat achterwege laat, ontstaat automatisch een huurcontract voor onbepaalde tijd.
De tijdelijke contracten mogen worden aangeboden aan bijvoorbeeld huurders die tijdelijk in Nederland wonen vanwege werk of studie, huurders in de noodopvang of huurders die in verband met renovatie hun woning tijdelijk moeten verlaten. Het kabinet wil niet dat dergelijke contracten standaard worden, contracten voor onbepaalde tijd blijven het uitgangspunt.
 
Wilt u meer weten over een verantwoorde vastlegging van tijdelijke huur of verhuur? Bel ons voor het maken van een afspraak.


Woonrecht langstlevende partner aftrekbaar voor erfbelasting
Let wel dit woonrecht is niet bij testament aan de nieuwe partner toegekend, maar door middel van een afspraak tussen de langstlevende ouder en diens kinderen. De nieuwe partner heeft bij leven van de langstlevende echtgenoot dit woonrecht aanvaard.De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de kinderen voor de heffing van de erfbelasting de waarde van dit woonrecht, op de waarde van hun erfdeel in mindering mogen brengen. Het woonrecht, werd door de rechter aangemerkt als een derdenbeding en dat de last die daaruit voortkomt voor de kinderen aftrekbaar is van de erfbelasting.De staatssecretaris van Financiën heeft nog bij de Hoge Raad geprobeerd om hier onderuit te komen door te stellen dat het derdenbeding met het overlijden van de vader is vervallen. De Hoge Raad oordeelde echter anders. Met aanvaarding van dit derdenbeding door de nieuwe partner ontstond het recht om in het huis te blijven wonen. De last die hieruit voortvloeit mag in mindering gebracht worden op de waarde van de erfrechtelijke verkrijging van de kinderen en vermindert daarmee voor de kinderen het bedrag van de verschuldigde erfbelasting.Wilt u meer weten over de waardebepaling van het ouderlijk huis na overlijden en de gevolgen voor de erfbelasting? Bel voor het maken van een afspraak.
 
Giftenaftrek door verhuur- en schenkingsconstructie met ANBI instelling
De inspectie beoordeelde dat deze constructie in fiscale zin overeenkomt met bruikleen. De rechter verwierp deze kwalificatie. Wat in de procedure wel duidelijk is geworden, is dat de verhuurde goederen wel moeten worden belast in box 3. Daar kan geen vrijstelling op worden verleend omdat de verhuurde goederen kunnen worden geacht hoofdzakelijk al belegging te dienen. Uit eerdere jurisprudentie blijkt dat een periodieke kwijtschelding zoals hierboven beschreven niet als een periodieke uitkering wordt aangemerkt. Omdat er in de geschetste constructie sprake is van toezegging van een periodieke uitkering en die te laten plaatsvinden via verrekening, is er wel sprake van een periodieke uitkering. Daarmee ontstaat recht op giftenaftrek. Wilt u meer weten over de mogelijkheden die u heeft om giftenaftrek te realiseren? Bel voor het maken van een afspraak.